EnglezaRomâna
E-VIZA - Solicitați viza română online

Începând cu această pagină aveţi posibilitatea de a completa dosarul de viză şi de a îl transmite către misiunea diplomatică / oficiul consular aleasă /ales a/al României.

Demnitarii deținători de pașapoarte diplomatice, de serviciu și/sau oficiale, precum și membrii lor de familie, care călătoresc în România în scopuri oficiale sunt rugați să contacteze misiunea diplomatică / oficiul consular aleasă /ales a/al României. Detaliile de contact ale misiunilor diplomatice pot fi accesate aici.


Este recomandat ca solicitările de vize să fie depuse cu cel puţin 2 săptămâni anterior datei preconizate a călătoriei, dar nu cu mai mult de 3 luni anterior acestei date. Data de la care va fi calculată perioada pentru soluţionarea unei cereri de viză, este data la care solicitanţii se prezintă la misiunea diplomatică/oficiul consular a/al României.

Pentru a putea completa o solicitare de viză online trebuie să:

 • Aveţi o adresă de E-mail valabilă
 • Utilizaţi un calculator care îndeplineşte anumite specificaţii tehnice. Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina Despre portalul E-Viza
 • Aveţi posibilitatea de a încărca documentele justificative solicitate

Dacă doriţi să imprimaţi sau să salvaţi o copie a solicitării dumneavoastră de viză trebuie să aveţi acces la Acrobat Reader sau la alte programe similare ce permit deschiderea fişierelor de tip .pdf.

Se recomandă ca documentele justificative prezentate să fie traduse în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat. Toate documentele prezentate trebuie să fie lizibile. Toate documentele anexate trebuie să fie prezentate în original şi în copie la momentul depunerii în persoană a solicitării de viză.

 • Fiecare document trebuie să nu depăşească 2 Megabytes (2 MB).
 • Sunt acceptate doar caractere latine în numele fişierelor.
 • Pot fi încarcate doar documente în următoarele formate: jpeg, jpg, tif, png, bmp, txt, rtf sau pdf.

Solicitarea de viză conţine un număr de câmpuri ce trebuie completate. Trebuie să aveţi în vedere că nu puteţi utiliza butoanele “înainte” şi “înapoi” din browser (ex: din Internet Explorer). Utilizaţi doar butoanele din formularul electronic pentru a trece de la o pagină la alta.

Solicitările de vize pentru România pot fi depuse doar individual. În cazul în care mai multe persoane călătoresc împreună, fiecare persoană trebuie să depună o solicitare de viză individuală. Suplimentar, vă aducem la cunoştinţă faptul că pentru persoane aflate pe acelaşi document de călătorie trebuie depuse cereri de viză individuale (ex: copiii minori incluşi în paşaportul parinţilor).

Pentru solicitările de viză începute este posibilă întreruperea completării şi salvarea parţială a datelor. Puteţi continua completarea solicitării la o dată ulterioară. O solicitare salvată temporar este păstrată pentru 30 de zile.

La momentul soluţionării solicitării dumneavoastră de viză veţi primi o notificare, prin E-Mail, la adresa furnizată pentru completarea cererii de viză online.

Pentru a putea demara completarea unei solicitări de viză, trebuie să agreaţi condiţiile de utilizare a portalului E-VIZA. Detaliile furnizate vă vor sprijini în a înţelege principiile aplicabile acestui instrument electronic.Pentru a putea demara completarea unei solicitări de viză, trebuie să agreaţi condiţiile de utilizare a portalului E-VIZA. Detaliile furnizate vă vor sprijini în a înţelege principiile aplicabile acestui instrument electronic.

Am luat la cunoştinţă informaţiile furnizate în secţiunea “Vreau să mă informez”, astfel încât îmi sunt clare condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc în vederea depunerii unei cereri de viză pentru România.

Înţeleg faptul că îmi pot fi solicitate documente suplimentare, pentru ca cererea mea de viză să fie procesată de către misiunea diplomatică / oficiul consular român pentru care optez.

Cunosc faptul că pentru a obţine o viză solicitată prin intermediul portalului E-VIZA, sunt obligat a mă prezenta și personal la misiunea diplomatică / oficiul consular român pentru care optez.

Înţeleg pe deplin că data de la care cererea mea de viză va fi supusă examinării, în vederea luării unei decizii cu privire la aceasta, este data la care mă voi prezenta în persoană la misiunea diplomatică/oficiul consular al României unde am înaintat cererea în format electronic.

Cunosc faptul că taxa aferentă procesării unei cereri de viză nu îmi va fi returnată în cazul neacordării vizei.

Toate datele pe care le furnizez sunt corecte şi complete. Înţeleg faptul că furnizarea de date false sau incomplete atrage după sine respingerea cererii mele de viză sau anularea unei vize deja acordate.

Cunosc faptul că am obligaţia de a părăsi teritoriul României la expirarea unei vize române pe care o obţin. Am fost informat că deţinerea vizei reprezintă doar una dintre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a îmi fi permisă intrarea în România. Cunosc faptul că simpla eliberare a vizei nu presupune faptul că sunt îndreptăţit(ă) la primirea unor compensaţii dacă nu îndeplinesc condiţiile stabilite la Capitolul II - Dispoziţii generale privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor din OUG nr.194/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îmi este refuzată intrarea în România. Îndeplinirea condiţiilor de intrare va fi supusă verificării la momentul intrării pe teritoriul României.

INFORMAŢII IMPORTANTE:

Pentru vizele solicitate prin intermediul portalului E-VIZA, operatorul de date cu caracter personal este MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI, cu sediul în Aleea Alexandru nr.31, Sector 1, Bucureşti, România. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea Responsabilul desemnat cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal – dpo@mae.ro.

Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de vize sunt prelucrate în strictă conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Legii nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediului portalului E-VIZA, de către cetăţenii statelor terţe care au nevoie de vize pentru a călători în România, sunt furnizate Ministerului Afacerilor Externe şi prelucrate de către această instituţie, exclusiv în scopul bine determinat al procesării, examinării şi eliberării vizelor.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI E-VIZA, ÎN CAZUL ÎN CARE OPTAŢI PENTRU DEPUNEREA UNEI SOLICITĂRI DE VIZĂ ONLINE:

Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea procesării şi eliberării vizelor de intrare în România: resortisanţii terţi care intră sub incidenţa instrumentelor juridice europene şi naţionale care reglementează politica de vize, respectiv regimul străinilor în România, prin formularea de cereri de vize române, indiferent de scopul călătoriei.

Prin utilizarea portalului extern E-VIZA www.evisa.ro , la momentul demarării procesului de solicitare a vizei, online, este necesară luarea la cunoştinţă şi agrearea termenelor şi condiţiilor privind furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul prelucrării şi eliberării vizelor de intrare în România.

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul portalului extern E-VIZA vor fi utilizate exclusiv în scopul procesării, examinării şi eliberării vizelor de intrare în România. Aceste date vor fi prelucrate de MAE, numai atunci când persoana vizată a agreat termenelor şi condiţiilor referitoare la acest aspect.

MAE prelucrează exclusiv categoriile de date cu caracter personal necesare pentru examinarea cererilor de vize, astfel cum acestea au fost stabilite la nivelul Uniunii Europene şi prin legislaţia naţională în materie. MAE nu solicită şi nu prelucrează date cu caracter sensibil, cu excepţia celor necesare pentru examinarea unei cereri de viză de intrare în România şi eliberarea unei vize, în conformitate cu dispoziţiile legale; toate datele cu caracter personal, precum şi orice date cu caracter sensibil sunt prelucrate în stricte condiţii de siguranţă.

 • Toate datele cu caracter personal solicitate prin intermediul formularelor din portalul extern E-VIZA vor fi puse la dispoziţia misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, la care persoana vizată optează a se prezenta.

 • Datele din portalul extern sunt stocate pe un server central securizat care aparţine MAE al României. La momentul transmiterii unui dosar de viză către o misiune diplomatică/un oficiu consular al României, acesta va fi transferat în portalul intern aferent E-VIZA, fiind stocat pe un server central securizat în reţeaua internă al MAE al României. La acest moment, datele cu caracter personal din portalul extern vor fi transferate integral în reţeaua securizată a MAE, nemaifiind disponibile online.

 • Atunci când un solicitant de viză nu finalizează un dosar de cerere, datele acestuia cu caracter personal completate în portalul extern până la un anumit punct vor fi stocate pe serverul central al MAE, aferent portalului extern, pentru o perioadă limitată la 30 de zile. La expirarea acestei perioade, dosarul nefinalizat şi toate datele completate în cadrul acestuia se vor şterge automat, nemaifiind disponibile online şi nemaifiind disponibile, în egală măsură, operatorului.

 • Datele cu caracter personal furnizate prin dosarele de solicitare a vizelor completate în portalul E-VIZA vor fi puse exclusiv la dispoziţia autorităţilor române competente şi procesate de către acestea, după caz, în scopul luării unei decizii cu privire la solicitarea de viză transmisă prin acest portal. Aceste date pot fi introduse şi stocate în bazele de date accesibile doar autorităţilor române competente în activitatea în materie de vize, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

 • Identitatea operatorului: exclusiv Ministerul Afacerilor Externe al României, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare române din străinătate.

 • Scopul în care este efectuată prelucrarea datelor este exclusiv procesarea / examinarea cererilor de vize formulate de către resortisanţii terţi supuşi obligativităţii vizei pentru a călători în România, precum şi, după caz, în vederea eliberării vizelor de intrare pe teritoriul României. Vizele acordate pot fi, totodată, anulate şi revocate, în conformitate cu legea.

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate: conform art. 23 și 24 din Legea SNIV

 • Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate în scopul solicitării vizelor de intrare în România: exclusiv autorităţile naţionale competente prevăzute la art. 30 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi autorităţile competente cu efectuarea controlului la punctele de trecere a frontierei de stat. Datele transmise prin dosarele electronice constituite prin intermediul portalului E-VIZA pot fi accesate exclusiv de către MAE.

 • Solicitanţii de vize care nu consideră oportună furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru completarea formularelor standard de solicitare a vizelor, vor avea în vedere faptul că refuzul furnizării tuturor datelor necesare poate conduce la respingerea solicitărilor de vize.

  • DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZĂ PERSOANELE VIZATE, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD)

   Potrivit dispoziţiilor RGPD, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi, cu privire la prelucrarea propriilor date cu caracter personal:

   1. dreptul de a fi informat;
   2. dreptul de acces la date;
   3. dreptul de rectificare a datelor;
   4. dreptul de opoziţie;
   5. dreptul la ștergerea datelor;
   6. dreptul la restricţionarea prelucrării;
   7. dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate;
   8. dreptul de a înainta o plângere adresată operatorului, autorităţii de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal şi dreptul de a se adresa justiţiei.

   În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, potrivit dispoziţiilor RGPD, MAE respectă drepturile persoanelor vizate, în exercitarea atribuţiilor sale legate de activitatea în materie de vize. Datele personale colectate în desfăşurarea activităţii în domeniul vizelor sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor MAE pe linia procesării/examinării cererilor de vize, respectiv a luării unei decizii cu privire la acordarea vizelor de intrare în România, acestea fiind prelucrate cu bună-credinţă, în legalitate şi în condiţii de securitate.

   Conform dispoziţiilor RGPD, ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Legii nr.271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ministerul Afacerilor Externe, cu sediul în Aleea Alexandru nr.31, Sector 1, Bucureşti, România, Tel.: +40 21 431 11 00, +40 21 431 15 62, +40 21 319 21 08, +40 21 319 21 25, Fax: +40 21 319 68 62, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, bine determinat prin cadrul normativ special în vigoare, datele personale pe care ni le furnizaţi, în condiţiile legii, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea responsabilul desemnat cu protecţia datelor cu caracter personal – dpo@mae.ro.

   Prezenta informare se referă la scopul colectării datelor pentru procesarea şi examinarea cererilor de vize de intrare în România şi eliberarea vizelor solicitate. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menţionat, care optează pentru solicitarea unei vize de intrare în România online, prin intermediul portalului naţional electronic de facilitare a solicitării vizelor, E-VIZA – www.eviza.mae.ro, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate, determinând inadmisibilitatea cererii de viză care nu va fi preluată la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Solicitarea unei vize prin intermediul portalului E-VIZA poate fi completată de persoana vizată exclusiv după agrearea termenelor şi condiţiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele persoanelor care nu finalizează o solicitare de viză online, sunt şterse automat, după 30 de zile de la data ultimei intervenţii a persoanei vizate asupra propriului dosar de cerere. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate de persoanele vizate, pentru preluarea acestora din portalul electronic extern al eViza, numai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. Informaţiile sunt preluate din portalul E-VIZA pentru prelucrarea subsecventă în Sistemul Naţional de Informaţii privind Vizele (SNIV).

   Conform dispoziţiilor RGPD, persoana vizată de prelucrarea datelor beneficiază de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ştergere a datelor, de restricţionare a prelucrării şi de dreptul de a nu fi supusă unei prelucrări automatizate. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, Responsabilului desemnat cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – dpo@mae.ro***. De asemenea, beneficiază de dreptul de a se adresa cu o plângere, la A.N.S.P.D.C.P. (http://www.dataprotection.ro), precum şi de dreptul de a se adresa justiţiei.

   Datele dumneavoastră, comunicate prin portalul electronic E-VIZA și prelucrate în cadrul SNIV de către utilizatori autorizați, nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

   * Temeiul legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopurile menționate anterior este dat de legislația în vigoare care poate fi consultată [aici].
   Rubricile din formularele de solicitare a vizei, marcate cu asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

   ** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, va fi avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, însă, în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, acestea nu vor putea fi şterse, potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(3) lit.b) din RGPD. În cazul în care, asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi, de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării cererii nu poate fi restituită.

   ***Cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate de prelucrarea datelor pentru cererile de vize, disponibile online, la adresa www.mae.ro, vor fi depuse, prin cerere scrisă, datată și semnată, adresată, potrivit art.38 alin.(4) din RGPD, Responsabilului cu protecţia datelor, din cadrul MAE, la adresa de corespondenţă dpo@mae.ro, respectiv la sediul operatorului MAE, în Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti, cod 011822.

   Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiază de dreptul de a obţine din partea operatorului, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, confirmarea faptului că se prelucrează, sau nu, date cu caracter personal care le privesc şi, în caz afirmativ, acces la aceste date, potrivit actului normativ european.

   Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în conformitate cu prevederile art.16 din RGPD, fără întârzieri nejustificate, rectificarea (corectare, completare etc.) datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

   Se va avea în vedere faptul că rectificarea datelor de către persoana vizată, care implică modificarea acestora, la cerere, atunci când viza acordată se află în curs de valabilitate, atrage după sine, după caz, anularea sau revocarea documentului.

   Potrivit art.17 din RGPD, persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

   • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

   • persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art.21 alin.(1) din RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

   • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

   • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

   Este de notat faptul că ştergerea datelor în activitatea în domeniul vizelor nu se aplică MAE pentru toate situaţiile prevăzute în RGPD, întrucât nu toate dintre acestea (ex.: atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ sau când datele au fost colectate pentru oferirea de servicii informaţionale) sunt aplicabile sau au legătură cu activitatea MAE.

   Atunci când persoana vizată solicită ştergerea datelor care o privesc, însă operatorul MAE constată că persoana deţine cereri de vize în curs de valabilitate (în curs de soluţionare sau cereri aprobate pentru care viza emisă este în curs de valabilitate), persoana vizată va fi informată că ştergerea nu poate fi efectuată, în temeiul art.17 alin.(3).

   Fiecare solicitare de ştergere a datelor va fi examinată individual.

   Potrivit dispoziţiilor art.18 din RGPD, orice persoană vizată beneficiază inclusiv de dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor care o privesc, atunci când:

   • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

   • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

   • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

   • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD – dreptul la opoziţie, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele persoanei pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

   Potrivit prevederilor art.21 din RGPD, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării în temeiul art.6 alin.(1) lit.(e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

   MAE prelucrează date cu caracter personal în baza atribuţiilor legale ce îi revin în calitate de autoritate publică și a exercitării autorității publice cu care este investit. Prin urmare, cererea de viză a unei persoane vizate care se opune prelucrării datelor sale în acest scop, devine inadmisibilă, dosarul de cerere nu este preluat, iar taxa/serviciu consular nu este încasată.

   Potrivit art.20 din RGDP, persoana vizată beneficiază de dreptul la portabilitatea datelor, iar potrivit art.22 din acelaşi act normativ, de dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat.

   În cadrul activităţii în materia vizelor, datele colectate în legătură cu examinarea şi eliberarea acestora, de către operatorul MAE, în virtutea calităţii sale de autoritate competentă centrală, nu sunt portate către alţi destinatari, nici la solicitarea persoanei vizate, întrucât procedurile de lucru inerente acestor domenii sunt clar reglementate prin legislaţia europeană şi naţională în vigoare, nefiind posibilă utilizarea unor date portate. Totodată, examinarea şi eliberarea unei vize nu se bazează, la nici un moment, pe procese decizionale individuale automatizate.

   Prin urmare, în cazul activităţii în domeniul vizelor, exercitarea acestor două drepturi de către persoanele vizate de prelucrarea datelor pentru eliberarea de vize este lipsită de obiect.

   În vederea apărării drepturilor prevăzute de RGPD, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări ce intră sub incidenţa actului normativ menţionat, beneficiază de dreptul de a înainta o plângere adresată operatorului, prin Responsabilul cu Protecţia Datelor din cadrul MAE.

   Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa cu o plângere inclusiv Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la:

   • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România;

   • eMail: anspdcp@dataprotection.ro;

   • Telefon: +40.318.059.211;

   • Fax: +40.318.059.602;

   • Adresă web: http://www.dataprotection.ro.

   Totodată, potrivit dispoziţiilor art.78 şi 79 din RGPD, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere şi împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite.